Dotacje

Dotacje

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE, PRZYSTĄPIENIE LUB ZATRUDNIENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
 • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

 1. Osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub
 2. Osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
  o zatrudnieniu socjalnym lub
 3. Osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149, z późn. zm.) oraz osoby zakwalifikowane do wsparcia z tytułu innych przesłanek niż bezrobocie wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (w tym przypadku nie ma znaczenia profil osoby bezrobotnej).

W ramach projektu PCWES – przewidujemy:

Wsparcie doradczo – szkoleniowe:

 • Spotkania z doradcą zawodowym;
 • Szkolenia dotyczące m.in. tematyki z zakresu: zakładania i rejestracji spółdzielni socjalnej, zarządzania, diagnozowania rynków zbytu, promocji i marketingu, obowiązków wspólników/pracowników;
 • Tworzenie biznesplanu z pomocą doradcy.

Przyśpiesz Rozwój Firmy:

Wsparcie finansowe:

 • Dotacja– jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, na przystąpienie uczestnika projektu do spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
 • Podstawowe wsparcie pomostowe– bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej
 • Przedłużone wsparcie pomostowe– bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni

Zakłada się powołanie min. 21 nowych spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znajdzie co najmniej po 5 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

TWORZENIE MIEJSC PRACY W PS

Jednym z kluczowych działań PCWES będzie udzielenie wsparcia mającego na celu wzrost zatrudnienia w PS – dzięki profesjonalizacji i ekonomizacji PES.

Jednym z elementów wsparcia PES będzie udzielanie dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS i wsparcia pomostowego. Planuje się stworzyć  6 miejsc pracy.

Zmiana Fontu
Kolor Tła