Animacja

Animacja

Zapraszamy do skorzystania z usług animacyjnych w ramach projektu PCWES

  1. Podmiotów ekonomii społecznej – podmiotów,  o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne podmioty zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych;
  2. osób fizycznych,  w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  3. instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze usług animacyjnych;
  4. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjnych, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie usług animacyjnych.

Naszym celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost zatrudnienia i stabilności miejsc pracy w sektorze a także budowanie trwałych sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.

Oferujemy pomoc w zakresie:

  • nawiązywania i funkcjonowania  partnerstw
  • poszukiwania lokalnych liderów
  • wspierania istniejących sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej
  • motywowania (zwłaszcza kobiet) do aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu organizacja i partnerstwem
  • poszukiwania skutecznych rozwiązań problemów (spotkania i warsztaty wyjazdowe)
Zmiana Fontu
Kolor Tła