My jesteśmy od tego, by Ci POMÓC!

 • Potrzebujesz pieniędzy na działalność?
 • Chcesz założyć spółdzielnię socjalną, spółkę non-profit, fundację, stowarzyszenie czy Centrum Integracji Społecznej?
 • Chcesz rozwijać swoją organizację?
 • Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej, księgowej lub markitengowej?
 • Nie masz gdzie się spotkać i brakuje ci dostępu do urządzeń biurowych lub internetu?

Uczestnictwo w działaniach projektowych jest całkowicie BEZPŁATNE i nie zobowiązuje do założenia bądź prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.

Nasza Oferta

Usługi animacji lokalnej:

 • Działania animacyjne.
 • Rozwój Partnerstwa “Trójkąta pożytku publicznego” (szkolenia, wizyty studyjne, debaty, warsztaty specjalistyczne, konferencje).
 • Działania eukacyjno-integracyjne.

Usługi rozwoju ekonomii społecznej:

 • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (konsultacje z doradcą kluczowym).
 • Akademia Ekonomii Społecznej (szkolenia specjalistyczne branżowe i zawodowe).
 • Inkubator Wsparcia Rozwoju (bezpłatne udostępnianie boksów i przestrzeni coworkingowej/sali spotkań oraz opieka mentora).
globus2

Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych:

 • Wsparcie kluczowych doradców biznesowych.
 • Doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe, finansowe oraz marketingowe.
 • Bezpłatne pakiety usług inkubujących z zakresu prawa, księgowości oraz marketingowe.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych:

 • Bezzwrotne dotacje na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego przez podmioty prawne.
 • Szkolenia orazy wizyty studyjne.

Przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne - organizacja prowadząca działalność gospodarczą, która wyznacze sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie cełów w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli. Przykładem przedsięnbiorstwa społecznego jest: spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, spółka non-protfit.

Podmioty ekonomi społecznej

Podmioty ekonomi społecznej – spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społecznem centra integracji społecznej, kluby intergracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej czy fundacje i stowarzyszenia. Organizacje te łączy wspólny cel-misja społeczna, która polega na działaniu na rzecz ludzi (członków, podopiecznych), a nie dążenie do zwiększania zysku.
partnerzy

Uczestnicy projektu

Działania projektu skierowane są do osób z terenu woj. podlaskiego zamieszkujących powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, m. Suwałki, moniecki, sokólski.

 • Osoby fizyczne oraz osoby prawne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
 • Osoby związane z podmiotami ekonomii społecznej, tj. organizacjami pozarządowymi, spółedzielniami socjalnymi, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, spółdzielniami pracy, inwalidów i niewidomych, zakładami aktywności zawodowych, Centrami Integracji Społecznej, Klubami Integracji Społecznej itp.

Lider i partnerzy projektu

Lider

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT powstało w 2002 r. i jest niezależną, niedochodową i niezaangażowaną politycznie organizacją pozarządową, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych. W ramach prowadzonych działań realizujemy przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, poradnicze i badawcze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Działamy na rzecz wspierania aktywności obywateli, przyczyniając się do rozwiązania wielu problemów społecznych. Szerzej na temat działań organizacji: www.pryzmat.org.pl

Partnerzy

PNTPW
Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach to jedno miejsce wielu możliwości. To przyjazne środowisko dla biznesu, w którym grono ekspertów oferuje usługi consultingowe, badawcze i proinwestycyjne. Świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom jako Akredytowany, przez Ministerstwo Rozwoju, Ośrodek Innowacji, wspiera nowo powstające startupy oraz te, które już funkcjonują na rynku. Pracownicy Parku oferują usługi prawno-księgowe, wspierają przedsiębiorców w dziedzinie własności intelektualnej, tworzą i analizują biznesplany, poszukują sposobów finansowania działalności gospodarczej z programów krajowych oraz unijnych. Spółka posiada doskonałą infrastrukturę techniczną, laboratoria oraz komfortową przestrzeń konferencyjno-wystawienniczą. PNTPW to również ośrodek Enterprise Europe Network jako miejsce współpracy podmiotów gospodarczych, naukowych, badawczych w zakresie budowania przestrzeni informacyjnej, promowania nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wsparcia gospodarki.

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
Stowarzyszenie funkcjonuje od 27 listopada 1997 roku i skupia ogółem 37 samorządów z obszaru woj. Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2001-2014 zarządzało funduszami Unii Europejskiej o łącznej wartości 23,4 mln Eur, w ramach których dofinansowano 478 projektów współpracy transgranicznej. Stowarzyszenie działa jako Biuro Krajowe Związku Transgranicznego Euroregion Niemen, który zasięgiem terytorialnym obejmuje:
• stronę polską – samorządy będące członkami Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
• stronę litewską – rejony Alitus, Mariampol i Wilno
• stronę białoruską – Obwód Grodzieński
• stronę rosyjską – rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziersk, Krasnoznamiensk i Niestierow (Obwód Kaliningradzki)
Od 2012 roku Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim budowania partnerstw lokalnych.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Suwałkach powstała we wrześniu 1993 roku. Fundacja jest prywatną osobą prawną działającą na zasadzie non-profit nie prowadzącą działalności gospodarczej. Fundacja powstała z myślą o podejmowaniu działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ożywienia gospodarki oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Intencją fundatorów było skupienie w jednym miejscu pełnego wachlarza usług dla przedsiębiorców i bezrobotnych poszukujących szans własnego rozwoju. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje i realizuje autorskie programy ukierunkowane na wzmocnienie i rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy a także rozwój społeczności lokalnej i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego, w wyniku którego mogą powstać nowe miejsca pracy. Realizując cele statutowe Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje obszar całego kraju, a przede wszystkim województwo podlaskie.

Zmiana Fontu
Kolor Tła